Κεντρικές εγκαταστάσεις
Installations
Κεντρικές εγκαταστάσεις Στο 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Βασιλικών, σε ιδιόκτητους χώρους, βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., όπου στεγάζονται τα τμήματα:

• Διοικητικό Κέντρο
• Εμπορική Διεύθυνση
• Οικονομική Διεύθυνση
• Διεύθυνση Πληροφορικής
• Διεύθυνση Μarketing
• Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων
• Νομική Υπηρεσία
• Τεχνική Υπηρεσία
• Διεύθυνση Υγιεινής Εγκαταστάσεων & Ασφάλειας Τροφίμων (Έδρα στο Logistics Center)
• Λογιστήριο

Κέντρο αποθήκευσης και διανομής Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Τον Νοέμβριο του 2011 η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. εγκαινίασε το μεγάλο και υπερσύγχρονο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics Center). Πρόκειται για ένα Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής πολλαπλών προδιαγραφών. Bρίσκεται στο Καβαλάρι Θεσσσαλονίκης (19ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Καβάλας), ένα σημείο κλειδί για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου, τη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού και τη διευκόλυνση των προμηθευτών.

Το κόστος της επένδυσης είναι 50 εκατ. ευρώ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι εγκαταστάσεις του καλύπτουν συνολικά μια έκταση περίπου 62.000 τ.μ., σε οικόπεδο έκτασης 145 στρεμμάτων.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, και αποτελεί επανάσταση στο χώρο του λιανεμπορίου για πολλούς λόγους.

Περιλαμβάνει:
• συσκευαστήριο κρέατος
• αποθήκευση και διαχείριση φρουτο-λαχανικών
• διαφορετικά επίπεδα ροής για εισερχόμενα και εξερχόμενα προϊόντα
• εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου

Για τα συσκευασμένα είδη παρέχει αποθήκευση και διαχείριση:
• ξηρού φορτίου
• φορτίων κατάψυξης
• συντήρησης και υγρής ψύξης

Καινοτομία του συγκεκριμένου Κέντρου αποτελούν:
• τα διαφορετικά επίπεδα ροής για τις παραλαβές και τις αποστολές
• ο διαχωρισμός μεταξύ των διαδρόμων που κινούνται οι εργαζόμενοι και των διαδρόμων που κινούνται τα μηχανήματα, παρέχοντας έτσι τη μέγιστη ασφάλεια.

Ως μέσο συλλογής παραγγελιών επιλέχθηκε στην πλειονότητα το συρόμενο καλάθι-καρότσι (roll cage) ενώ για την ενδοδιακίνηση των roll cages, αλλά και των παλετών, επιλέχθηκε αντί των κλασικών περονοφόρων μηχανημάτων, ο ασφαλής και αξιόπιστος αυτοματισμός E-TOW με τεχνολογία RFID, μια πραγματική καινοτομία για τον ελλαδικό χώρο και χρήση ηλεκτρικών μηχανημάτων, αντί των κλασσικών πετρελαιοκίνητων, όπως μηχανήματα συλλογής παραγγελιών, ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα, reach trucks καθώς και τα μηχανήματα πολύ στενών διαδρόμων (Very Narrow Aisle – VNA).

Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Καβαλάρι Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Καβαλάρι
Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Καβαλάρι Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Καβαλάρι

Επιπλέον, το έργο αυτό είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευρεία εφαρμογή της ανακύκλωσης μέσα από τη χρήση μονάδας βιολογικού καθαρισμού και την κεντρικοποιημένη διαχείριση του συνόλου των ανακυκλώσιμων και μη υλικών του και χρήση οικολογικών λαμπτήρων και φωτοσωλήνων για τον φωτισμό χώρων στη διάρκεια της ημέρας.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Mασούτης ανέρχονται στους 520.
Το σύνολο των ιδιόκτητων φορτηγών της εταιρείας είναι 50.

Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Καβαλάρι Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Καβαλάρι
Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Καβαλάρι Κέντρο αποθήκευσης και διανομής, Καβαλάρι
Installations The headquarters of Diamantis Masoutis S.A. are located at the 14th km of the Thessaloniki – Vasilika Road and includes:

• The Central administration
• The Commercial department
• The Economic department
• The IT centre
• The Marketing department
• Finance office
• The Human Resources department
• The Legal department
• Facilities Hygiene & Food Safety Department (HQ in Logistic Center)
• The Technical department

NEW STORAGE & DISTRIBUTION (LOGISTICS) CENTRE AT KAVALARI, THESSALONIKI In October 2011, Diamantis Masoutis S.A. opened the spacious and state-of-the-art Logistics Centre. This is a multi-use logistics centre located at the 19th km of the Via Egnatia between Thessaloniki and Kavala, a central hub for covering the needs of the network, the availability of the workforce and facilitating suppliers.

The investment required an outlay of €50,000,000, constituting one of the largest investments in Northern Greece.

The premises cover a total area of approximately €62.000 m², in 14.5 hectares of land.

These installations are some of the largest and most modern warehouse and distribution centres in Greece and in the broader area of the Balkans, representing a revolution in the retail sector for a number of reasons.

The installations include:
• Meat packing unit
• Fruit-vegetable storage and management
• Different flow levels for incoming and outgoing products
• Quality Control Laboratory

Provision storage and management of packaged goods:
• Dry bulk
• Frozen bulk
• Refrigerated and liquid cooling

Innovation in this Centre is seen in:
• The different flow levels for delivery and despatch
• The separation between the corridors used by workers and those on which machines move, thereby providing maximum safety.

The means of order collection chosen was the roll cage while for internal movement roll cages and palettes were selected, rather than the classic forklifts the reliable automated E-TOW with RFID technology was chosen, a real innovation in Greece.

Furthermore, this project is designed in such a way so as to ensure optimum energy efficiency, protection of the environment, the broad implementation of recycling within the biological treatment unit and the centralised management of all its recyclable and non-recyclable materials.

There are 520 persons employed in the Masoutis Logistics Centre while the number of self-owned trucks comes to 50.