Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Corporate Social Responsibility

Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. εφαρμόζει ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο εσωτερικό και εξωτερικό. Το εσωτερικό αφορά στον άνθρωπο (ανθρώπινο δυναμικό, συνεργάτες) και το εξωτερικό στο προϊόν, το περιβάλλον και την κοινωνία (καταναλωτές).

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - εξωτερικό επίπεδο

Επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες και δράσεις με κοινωνική, φιλανθρωπική, και οικολογική κατεύθυνση.

Με τον ανανεωμένο μας τίτλο «Καθημερινές Δράσεις για την κοινωνία» και «Καθημερινές Δράσεις για το περιβάλλον» και Καθημερινές Δράσεις για το προϊόν διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε πολλές ενέργειες με φιλανθρωπικό και οικολογικό χαρακτήρα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - εσωτερικό επίπεδο

«Καθημερινές Δράσεις για τον άνθρωπο». Επικεντρώνεται στον άνθρωπο, δηλαδή, κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναμικό. Εδώ και 15 χρόνια λειτουργεί η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και σχέσεων.


Diamantis Masoutis S.A. applies an integrated strategy of Corporate Social Responsibility both internally and externally. The internal concerns the human resources while the external refers to the customers, the environment and society as a whole.

Corporate Social Responsibility at an external level

This focuses on initiatives and actions with social, philanthropic and ecological targets.

Under the title of ‘Love & care for the community’ and ‘Love & care for the environment’ we organise and participate in many activities with a philanthropic and ecological character.

Corporate Social Responsibility at an internal level

This focuses on the human resources. For 15 years now the Human Resources Department has operated with the purpose of continuously improving working conditions and relations.