.
Οικονομικά στοιχεία
Financial data
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
Επαναδιατυπωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006
Επαναδιατυπωμένα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006
DIAMANTIS MASOUTIS S.A. - SUPERMARKETS Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2016
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2016, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2015
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2015, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2014
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2014, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2013
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2013, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2012
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2012, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2011
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2011, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2010
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2010, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2009
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2009, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2008
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2008, published under I.F.R.S.
Annual financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) that have been adopted by the European union for the period 1 January – 31 December 2007
Condensed Financial Figures and Information as at December 31, 2007, published under I.F.R.S.
Restated Annual Fiscal Statements in accordance with IFRS for the period 1 January - 31 December 2006
Restated Condensed Financial Figures and Information as at 31 December 2006
Fiscal Statements for the period 1 January - 31 December 2006