Όροι χρήσης της mas card
1. Η κάρτα mas card χορηγείται από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ μόνο σε φυσικά πρόσωπα, που είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στη σχετική αίτηση χορήγησης κάρτας.

2. Ο κάτοχος της mas card είναι υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, παράνομης ή κακής χρήσης αυτής. Σε περίπτωση απώλειας, ο κάτοχος δύναται είτε να ζητήσει την επανέκδοση της κάρτας με τον ίδιο αριθμό, είτε να ζητήσει την ακύρωσή της και την αντικατάστασή της με νέα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις οι πόντοι θα μεταφέρονται στην κάρτα που θα εκδοθεί. Σε περίπτωση αντικατάστασης της κάρτας για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. απώλεια, καταστροφή, κλοπή κλπ), ισχύουν οι παρόντες όροι.

3. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της mas card από μη δικαιούχο.

4. Ο κάτοχος της mas card ευθύνεται για τη νομιμότητα των συναλλαγών του. Η Διαμαντής Μασούτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτα, αν προκύπτει κακή, παράνομη, καταχρηστική ή σε αντίθεση με τους παρόντες όρους χρήση της.

5. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της mas card από μη δικαιούχο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει αποδεδειγμένα εγγράφως γνωστοποιηθεί απώλεια ή κλοπή της.

6. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά τη χρήση της κάρτας ή την εξαργύρωση πόντων.

7. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την εμπορική της πολιτική, τα προνόμια που παρέχει με την κάρτα καθώς και τους παρόντες όρους. Οι μεταβολές αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της www.masoutis.gr και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής της.

8. Η κάρτα mas card και τα σχετικά προνόμια υπέρ των κατόχων της συνιστά οικειοθελή παροχή της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ προς τους καταναλωτές – πελάτες. Ως εκ τούτου, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να διαφοροποιήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα προνομιών και τη λειτουργία της κάρτας.

9. Ο κάτοχος της mas card μπορεί να ενημερώνεται για ό,τι αφορά στην χρήση της κάρτας του εισάγοντας τον κωδικό της κάρτας του και τον κωδικό ασφαλείας του (PIN) στη σχετική ενότητα μέσω της ιστοσελίδας www.masoutis.gr.

10. Η κάρτα ακυρώνεται αυτόματα αν δεν γίνει χρήση της για ένα συνεχόμενο έτος.

11.Ο κάτοχος της mas card με την έκδοση και χρήση της αποδέχεται τους παρόντες όρους.

Terms of use of mas card
1. The mas card is issued by Diamantis Masoutis SA SUPER MARKETS, to natural persons/non traders, who are over 18 years old according to the data stated on the relevant application form.

2. The holder of the mas card is responsible for the use of the card. Diamantis Masoutis SA bears no liability in case of loss, theft, illegal or improper use of the card. In case of loss, the holder can either request that the card be re-issued with the same number or that it be cancelled and replaced with a new one. In both cases, the points will be carried over to the card to be issued. For cards that have been replaced for any reason (e.g. loss, destruction, theft, etc.), these present terms apply.

3. Diamantis Masoutis SA bears no liability for the use of the mas card by a person who is not the holder.

4. The mas card holder is responsible for the legality of their transactions. Diamantis Masoutis reserves the right to cancel use of the card of any holder should there occur improper, illegal, abusive use of the card or use contrary to these terms of use.

5. Diamantis Masoutis SA bears no liability for the use of the mas card by non holders or non-authorised persons in cases where the loss or theft of the card is not clearly notified in writing.

6. Diamantis Masoutis SA is not obliged to carry out an identification check during card use or the redeeming of points.

7. Diamantis Masoutis SA reserves the right to change its commercial policy, the benefits it provides with the card as well as the present terms. These changes will be posted on its websitewww.masoutis.gras well as on its social media network.

8. The mas card and the benefits it gives to the holder is freely provided by Diamantis Masoutis SA to consumers - customers. As such, it reserves the right to cancel or change at any time the programme of benefits and card use.

9. The mas card holder can be informed about anything related to the use of the card by entering their card code and their PIN in the relevant field via www.masoutis.gr

10. Your card is cancelled automatically if it has not been used for one continuous year.

11. Upon issuance and use of the mas card, the holder accepts the present terms.