Όροι λειτουργίας της mas card
1. Η κάρτα mas card χορηγείται από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ σε φυσικά πρόσωπα /μη επιτηδευματίες, που είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στη σχετική αίτηση χορήγησης κάρτας. Απαγορεύεται η χρήση της κάρτας κατά την έκδοση τιμολογίου.

2. Ο κάτοχος της mas card είναι υπεύθυνος για την χρήση της κάρτας. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, παράνομης ή κακής χρήσης αυτής. Σε περίπτωση απώλειας, ο αρχικά αιτών οφείλει να συμπληρώσει έντυπο απώλειας της κάρτας σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής της Μασούτης. Σε περίπτωση αντικατάστασης της κάρτας για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. απώλεια, καταστροφή, κλοπή κλπ), ισχύουν οι παρόντες όροι.

3. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της mas card από μη δικαιούχο.

4. Ο κάτοχος της mas card ευθύνεται για τη νομιμότητα των συναλλαγών του. Η Διαμαντής Μασούτης διατηρεί το δικαίωμα να παύει τη χρήση της κάρτας οποιουδήποτε κάτοχου, αν προκύπτει κακή, παράνομη, καταχρηστική ή σε αντίθεση με τους παρόντες όρους χρήση της. Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται αυτόματα τα στοιχεία του αιτούντα.

5. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της mas card από μη δικαιούχο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει αποδεδειγμένα εγγράφως γνωστοποιηθεί απώλεια ή κλοπή της.

6. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά τη χρήση της κάρτας ή την εξαργύρωση πόντων.

7. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την εμπορική της πολιτική, τα προνόμια που παρέχει με την κάρτα καθώς και τους παρόντες όρους. Οι μεταβολές αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της www.masoutis.gr και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής της.

8. Η κάρτα mas card και τα σχετικά προνόμια υπέρ των κατόχων της συνιστά οικειοθελή παροχή της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ προς τους καταναλωτές – πελάτες. Ως εκ τούτου, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να διαφοροποιήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα προνομιών και τη λειτουργία της κάρτας.

9. Ο κάτοχος της mas card θα ενημερώνεται για ό,τι αφορά στην χρήση της κάρτας μέσω της ιστοσελίδας www.masoutis.gr.

10. Ο κάτοχος της mas card με την έκδοση και χρήση της αποδέχεται τους παρόντες όρους.

11. Η κάρτα θα καταργείται αν δεν γίνεται χρήση της για ένα συνεχόμενο έτος.

12. Ο κάτοχος της mas card αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως αυτά έχουν δοθεί στη συνημμένη αίτηση για τους σκοπούς διαγωνισμών, κληρώσεων και ενημερώσεων από την εταιρία για του σκοπούς διαγωνισμών και κληρώσεων.

Terms of use of mas card
1. The mas card is issued by Diamantis Masoutis SA SUPER MARKETS, to natural persons/non traders, who are over 18 years old according to the data stated on the relevant application form. Use of the card when issuing invoices is prohibited.

2. The holder of the mas card is responsible for the use of the card. Diamantis Masoutis SA bears no liability in case of loss, theft, illegal or improper use of the card. In case of loss, the original applicant must fill out a loss of card form at any Masoutis retail store. For cards that have been replaced for any reason (e.g. loss, destruction, theft, etc.), these present terms apply.

3. Diamantis Masoutis SA bears no liability for the use of the mas card by a person who is not the holder.

4. The mas card holder is responsible for the legality of their transactions. Diamantis Masoutis reserves the right to cancel use of the card of any holder should there occur improper, illegal, abusive use of the card or use contrary to these terms of use. In such cases the applicant's data are automatically deleted.

5. Diamantis Masoutis SA bears no liability for the use of the mas card by non holders or non-authorised persons in cases where the loss of the card is not clearly notified in writing.

6. Diamantis Masoutis SA is not obliged to carry out an identification check during card use or the redeeming of points.

7. Diamantis Masoutis SA reserves the right to change its commercial policy, the benefits it provides with the card as well as the present terms. These changes will be posted on its websitewww.masoutis.gras well as on its social media network.

8. The mas card and the benefits it gives to the holder is freely provided by Diamantis Masoutis SA to consumers - customers. As such, it reserves the right to cancel or change at any time the programme of benefits and card use.

9. The holder of the mas card shall be notified of anything concerning the use of the card through the website www.masoutis.gr

10. Upon issuance and use of the mas card, the holder accepts the present terms.

11. The card is cancelled automatically if it has not been used for one continuous year.

12. The mas card holder accepts the use and processing of personal data as given in the attached application for the purposes of competitions, draws and notifications by the company.