{{ 'h2_Jobs_title'| translate}}
{{ 'h3_Jobs_title'| translate}}
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, εκ των οποίων με κόκκινη επισήμανση είναι τα υποχρεωτικά πεδία.
{{ 'h5_Jobs_title'| translate}}
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
PERSONAL INFORMATION
ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
PERSONAL INFORMATION
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
OTHER INFORMATION
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
EDUCATION AND TRAINING
ΕΠΑΓΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
PROFESSIONAL EXPERIENCE

Η Εταιρεία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.», με έδρα το 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών, τηλ. 2310803800, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, που περιλαμβάνονται στο Βιογραφικό Σημείωμα, εξυπηρετώντας το έννομο συμφέρον της για κάλυψη θέσεων εργασίας μέσω της αξιολόγησής τους. Το Βιογραφικό Σημείωμα θα διατηρηθεί αποθηκευμένο στα αρχεία μας με εμπιστευτικότητα και ασφάλεια για χρονικό διάστημα έως 1,5 ετών, εκτός εάν επιβάλλεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων.
Μπορείτε να ασκήσετε τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail: [email protected].
Μέσα στα πλαίσια του Ενωσιακού Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών δεδομένων, η εταιρία μας σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (πληροφορίες www.dpa.gr).
{{messageWaiting}} {{Message}} {{returnCustomer}} {{errorMsgShow}}