Όροι Χρήσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ανώνυμη εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» (εφεξής ΜΑΣΟΥΤΗΣ) έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.masoutis.gr (εφεξής ιστοσελίδα).
H χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται στους επισκέπτες / χρήστες (εφεξής επισκέπτης) χωρίς χρέωση, για προσωπική τους χρήση και διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της.
Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από την ίδια, όπως για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές διατάξεις. Οι τυχόν αλλαγές; θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο ο επισκέπτης να ενημερώνεται τακτικά για τους όρους χρήσης κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, ενώ οποιαδήποτε χρήση αυτής συνεπάγεται την αποδοχή και των τροποποιήσεων.
Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα.
Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
Η μη ενάσκηση από την ΜΑΣΟΥΤΗΣ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της ΜΑΣΟΥΤΗΣ, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) με την ονομασία “Mr. Grand”. Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα που προβάλλονται ή διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους παραγωγούς και προμηθευτές της ΜΑΣΟΥΤΗΣ.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση παρέχεται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας η δυνατότητα να απολαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται κατόπιν αίτησης τους και διέπονται από τους αντίστοιχους όρους της κάθε υπηρεσίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, καταλόγων προϊόντων, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) ανήκουν στην ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ή η ΜΑΣΟΥΤΗΣ κατέχει νομίμως την άδεια χρήσης αυτών, αποτελώντας προστατευμένα περιουσιακά στοιχεία αυτής και των τυχόν δικαιούχων αντίστοιχα, σύμφωνα με την ισχύουσα Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και την οικεία νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων.
Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται, ενώ η χρήση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άδεια χρήσης αυτών.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας και λοιπό περιεχόμενο της, παρέχεται προς τους επισκέπτες «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των επισκεπτών και χωρίς καμία εγγύηση, οι δε επισκέπτες δέχονται πως το χρησιμοποιούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
Οι συμβουλές που παρέχονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δε δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες και φυσικά δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελούν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, την ασφάλεια και την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά δεν εγγυάται την απόλυτη ορθότητα ούτε φέρει καμία σχετική ευθύνη.
Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του επισκέπτη ή τρίτων για τυχόν ζημιές, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ο επισκέπτης, κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα καθώς και κατά τη χρήση των προσφερόμενων από αυτή υπηρεσιών οφείλει να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τους παρόντες όρους, να συμπεριφέρεται καλόπιστα και να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την ΜΑΣΟΥΤΗΣ ή/και τρίτα πρόσωπα. Διαφορετικά ευθύνεται να αποζημιώσει τη ΜΑΣΟΥΤΗΣ για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών η ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners σε ιστοσελίδες τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, ενώ η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τους οικείους όρους χρήσης που αναρτώνται σε αυτές. Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η ΜΑΣΟΥΤΗΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση virus scanner, antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της. Επίσης η ΜΑΣΟΥΤΗΣ φροντίζει για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η ΜΑΣΟΥΤΗΣ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που επισκέπτες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.

COOKIES
Η ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies και την παρακολούθηση των διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (ΙP).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα η ΜΑΣΟΥΤΗΣ προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρο για τη νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία αυτών, τηρώντας τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικά το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. (ΕΕ) 2016/679. Η χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, προϋποθέτει την συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου. Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα .

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο,. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν διαφοράς τους σχετικά με τους παρόντες Όρους, σε πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίου σεβασμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η φιλική επίλυση, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ της ΜΑΣΟΥΤΗΣ και του επισκέπτη της ιστοσελίδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Βασιλικών
Τ.Κ. 57001
Τηλ: 2310 803 803
Φαξ: 2310 803 804

Ανοιχτή γραμμή καταναλωτή

800 11 803803
(Χωρίς χρέωση)
Λειτουργεί:
Από Δευτέρα έως Σάββατο
7:00 το πρωί έως 10:00 το βράδυ
Terms of Use
GENERAL TERMS
The société anonyme registered as DIAMANTIS MASOUTIS S.A. SUPERMARKET (hereinafter ‘MASOUTIS’) has created a website at www.masoutis.gr (hereinafter ‘the website’).
Use of the website is provided to visitors/users (hereinafter ‘the visitor’) free of charge, for their own personal use, and is subject to the terms and conditions below. The use of the website indicates that the visitor unconditionally consents to and accepts the terms below, without any exception. Should a visitor disagree with these terms, they must refrain from using the website.
MASOUTIS has the right to amend these terms of use whenever it deems it necessary.
The website is intended exclusively for persons who are legally competent.
In the event that the use of any service provided through the website is subject to specific terms, then these terms shall be considered an integral part of the present terms; however, in the event of any conflict, the specific terms applying to each service shall prevail.
Should any of the terms herein be rendered null and void, this shall not have any effect on the validity of the remaining terms. The failure on the part of MASOUTIS to exercise any of the rights arising from these terms shall not operate as a waiver thereof.

WEBSITE CONTENT
The website provides information on the areas of activity and services of MASOUTIS. The information on the products promoted or sold via the website has been gathered from MASOUTIS' producers and suppliers.
Website users are given the opportunity to enjoy services which are provided at the request of the visitor.

INTELLECTUAL PROPERTY
All intellectual property rights on the entire content of the website (including trademarks, signs, logos, images, graphics, photographs, designs, texts, etc.) belong to MASOUTIS or have been assigned to MASOUTIS under a licence for use.
It is forbidden to copy, reproduce, republish, transfer, load, announce and amend part or all of the website's content, and to distribute, transmit or use this content in any form or by any means for commercial or other purposes.

LIABILITY OF THE WEBSITE ADMINISTRATOR AND USERS
All information on the website and its remaining content is provided to visitors ‘as it is’, without the option of making changes or any other interventions on the part of visitors, and without any guarantees, while visitors agree to use it exclusively on their own responsibility.
The advice offered via this website cannot under any circumstances be taken as authoritative information and should certainly not be interpreted as encouragement to take or refrain from certain actions.
MASOUTIS makes every possible effort to ensure the accuracy and comprehensiveness of the content, but does not bear any liability in this respect.
MASOUTIS shall not in any way be liable for any damages of any kind, which may result from visiting and/or using the website.
The website gives users the opportunity to be redirected through links, hyperlinks and advertising banners to other websites, whose providers are fully liable for the safety, lawfulness and validity of their content.
When using the website, visitors must refrain from any acts that contravene the law or fair trade practices, or may harm MASOUTIS and/or third persons.

AVAILABILITY AND NETWORK SECURITY
MASOUTIS is the sole proprietor of the website. It therefore makes every possible effort to ensure its maintenance and availability. Nevertheless, it reserves the right to modify and/or temporarily or permanently shut down the entire website or part of it with and/or without notice, as its availability may depend on communications networks, high visitor traffic and other causes. Whatever the case may be, MASOUTIS shall bear no liability whatsoever in the event that visitors are unable to connect to the website.
MASOUTIS makes every possible effort to protect the website against malicious software; it cannot however guarantee in any way that it will not fall victim to cyber attacks. Consequently, each visitor must by their own means see to the protection of the medium they use to access the website (e.g. antivirus, etc.) before any use.

COOKIES
The website may collect identification data on website users by using relevant technologies such as cookies and IP address trackers. Cookies are small text files which are stored on the hard disc of every user, but do not collect information on any documents or files on your computer. They are used to facilitate visitor access to specific pages of this website, for statistical reasons and in order to identify useful and popular areas.
These data may include the type of browser and computer used by visitors, their operating system, internet service providers and other such information.
Visitors can set their browsers to either receive cookie notices whenever a specific service makes use of cookies or to completely disable the use of cookies. If a visitor to specific pages or services does not agree to the use of cookies for their identification, then they may not gain further access to these services.

PERSONAL DATA
MASOUTIS may keep on file and process any personal data on website visitors, which will be disclosed to it through any applications and/or transactions, for the purpose of supporting, promoting and implementing the commercial relationship. All visitors reserve the right to be informed of and/or object to the further processing of their data, in accordance with Law 2472/1997 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data.
MASOUTIS shall not in any way be liable to the visitor in the event of use of personal data provided by the visitor to a third party, whether a natural or legal entity, after being redirected to the third-party website via a hyperlink on www.masoutis.gr.

APPLICABLE LAW AND OTHER TERMS
The above terms and conditions, as in force from time to time, are governed by Greek law and any disputes arising therefrom shall come under the jurisdiction of the Courts of Thessaloniki. Should any provision of the above terms be considered to contravene the law, it shall automatically cease to apply, without however having any effect on the validity of the remaining terms. This document serves as a contract between MASOUTIS and the website visitor.

CONTACT
Our contact information is the following:
DIAMANTIS MASOUTIS S.A.
14th km on the Thessaloniki-Vasilika road
Postcode: 57001
Tel.: 2310 803 803
Fax: 2310 803 804

Customer hotline

800 11 803803
Toll-free
Available
Days: From Monday to Saturday
Times: 7:00 a.m. to 10:00 p.m.