{{ 'h2_MasCard_NewOnline_h2'| translate}}
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα κατωτέρω στοιχεία σας, στην περίπτωση που επιθυμείτε να αποκτήσετε την κάρτα mas card και να επωφεληθείτε των προνομίων του προγράμματος πιστότητας σύμφωνα με τους όρους χρήσης της κάρτας και της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρίας.
Fill in your details to get your mas card immediately and win great benefits and discounts every day.
Please fill in your details below if you wish to acquire a mas card and receive the benefits of the loyalty programme according to the card's terms of use and the company's Privacy Policy
{{ 'h2_MasCard_NewOnline_required_text'| translate}}
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
IDENTIFICATION AND COMMUNICATION INFORMATION
Συναινώ στη χρήση των παραπάνω προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων αγορών για τους σκοπούς που ορίζονται στους όρους του προγράμματος πιστότητας
I consent to the use of the above personal details and purchase details for the purposes set out in the loyalty programme.
να λαμβάνετε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό με προσφορές, εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες (διαγωνισμοί, κληρώσεις) από την εταιρία μας.
να λαμβάνετε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό με προσφορές, εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες (διαγωνισμοί, κληρώσεις) της εταιρίας μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
να επικοινωνούμε μαζί σας για έρευνα αγοράς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
να σας ενημερώνουμε για εξατομικευμένες προτάσεις για θέματα που ίσως σας ενδιαφέρουν βασιζόμενες στις αγορές σας.
receive informational and promotional material including our company's offers, discounts and promotional actions (competitions, draws)
receive informational and promotional material including our company's offers and discounts and promotional actions (competitions, draws) via social media networks
be contacted by us for market research regarding our products and services
be informed about individual suggestions on subjects which may be of interest to you based on your purchases.

Μπορείτε οποτεδήποτε και εύκολα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

At any time you may easily withdraw your consent by contacting us at [email protected]
{{messageWaiting}} {{Message}} {{returnCustomer}}
{{messageWaiting}} {{Message}} {{returnCustomer}}

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η εταιρία Δ. Μασούτης Α.Ε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα, διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία εφαρμόζοντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. (EE) 679/2016 (στο εξής «Κανονισμός»).
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την συμπλήρωση της αίτησης έκδοσης της mas card ηλεκτρονικά καθώς επίσης κατά την αίτηση επανέκδοσης της κάρτας ή τροποποίησης των στοιχείων σας.
Φροντίζοντας να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες, τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα, όπως και τα στοιχεία των αγορών σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς που σχετίζονται με την απόλαυση των προνομίων της mas card, την αυτόματη συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος πιστότητας για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης και τη σχετική επικοινωνία μαζί σας
Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ενδέχεται επιλεγμένοι συνεργάτες μας, να είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι προαναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας και υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας και τήρησης του Κανονισμού.
Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται για όσο χρόνο η κάρτα παραμένει ενεργή ή για το αναγκαίο χρονικό διάστημα εκπλήρωσης νόμιμων υποχρεώσεων μας ή εννόμων συμφερόντων μας, και μέχρι την ακύρωσή της.
Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα, εναντίωσης, δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Για να διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για κάθε σχετικό θέμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για τυχόν παράπονο που απορρέει από την ανωτέρω επεξεργασία, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: email [email protected], τηλέφωνο 210 6475600, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.
Η κάρτα σας ακυρώνεται αυτόματα αν δεν γίνει χρήση της για ένα συνεχόμενο έτος.
Personal data protection
D. Masoutis S.A., as data controller, and respecting your privacy, assures that your personal data undergoes legal processing, in application of the General Date Protection Regulation (EU) 679/2016 (hereinafter, the ‘Regulation’)
We collect the personal data you provide us with when you complete the online application for issuance of a mas card, as well as when applying for a card renewal or amending your details.
Taking care to provide you with improved services, your personal details above as well as your purchase details will be processed exclusively for the specific purposes related to enjoying the benefits of the mas card, automatic entry into lucky draws and competitions, in accordance with those terms in the loyalty programme to support, promote and carry out our transactional relationship and to communicate accordingly with you.
We take the appropriate technical and organisational measures so as to guarantee the secure processing of your personal data.
It is possible that selected partners of ours will be the recipients of your personal data to the extent that the aforementioned purposes are being served and under the terms of privacy and in compliance with the Regulation.
Your personal details are retained for as long as your card is active or for the necessary time of fulfilling our legal obligations or our legal interests, and until it is cancelled.
You have the right of access, rectification, deletion, restriction in the processing, the right of portability, objection, the right to not being subject to a decision taken exclusively based on automatic processing, including that of profiling. To help you exercise your rights, you can contact us on any related issue [email protected]
We would like to inform you that you may appeal to the competent Personal Data Protection Authority regarding any complaint deriving from the above processing, by means of the following contact details: [email protected],, telephone 210 6476600, postal address: 1-3 Kifisias Avenue 1-3 Mob: 115 23 | Athens
Your card is cancelled automatically if it has not been used for one continuous year.